POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), informujemy, iż:

1.Administratorem danych osobowych jest SUNENERGY POLAND SP. Z O.O., z siedzibą W PUŁAWACH, TEL. 604 414 505 716 281 75 80 NIP: , REGON: 361683396 KRS , 577123 zwany dalej „Administrator”.

2.Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Administratorem pisemnie – adres firmy, telefonicznie -jak wyżej, lub droga mailową mail na stronie

3.Pozyskujemy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa lub podmiotu w imieniu, którego Państwo występują.

4.Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane kontaktowe, dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury, dane identyfikacyjne niezbędne do korespondencji , dane potrzebne do wykonania dla Państwa odpowiedniej oferty,najczęściej będzie to imię i nazwisko, numer telefonu, adres e mailowy.

5.Państwa dane osobowe przetwarzamy w jednym lub więcej spośród następujących celów:

a)odpowiedzi na zadane pytania, zawarcia i realizacji umowy, realizacji usług, w celu korespondencji  na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b czyli przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy lub przed jej zawarciem, oraz art.6  lit. f RODO  jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie kontaktu w bieżących sprawach wynikających z prowadzonej przez Administratora działalności.

b)w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami i tym samym przetwarzania Państwa danych w tym celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

c)prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji  na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO jako realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, organy uprawnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.  Administrator  może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora np. na świadczenie usług informatycznych, podatkowych. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom.

7.Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności.

8.Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Jeżeli ich przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

9.Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy RODO.      

10.Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich nie podania nie będzie możliwa lub utrudniona realizacja celu.

11.Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12.Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

13.Administrator stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem.

SunEnergy Poland Sp. z o.o.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij